Avel

"Avelsrådet skall verka för att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar."