Svenska Irländsk Setterklubben

SISK är den officiella specialklubben för Irländsk setter, grundades 1910 och är ansluten till Svenska Kennelklubben.
Klubben har ansvar för två raser: Irländsk röd setter och Irländsk röd och vit setter.

Klubben har som målsättning att väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda hundar samt att bevara och utveckla deras rasspecifika egenskaper.

SISK ingår i Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) som är ett samarbetsorgan mellan specialklubbarna för brittiska stående fågelhundar (setter-raserna samt pointer).
Genom FA har vi ett rikstäckande nät av aktiva lokalklubbar. Dessa arrangerar officiella utställningar och jaktprov, anordnar dressyrkurser och träningsdagar. Andra aktiviteter kan vara klubbmästerskap, apporttester, lerduveskjutning, föredrag m.m. Aktiviteterna är till för alla raser och medlemmar tillhörande FA.

bli medlem

Styrelsen

OrdförandeNiklas Sundberg
Kontakt: epost - Tel.: 072 577 57 24


Vice ordförande - Patrick Larsson
Kontakt: epost - Tel.: 070-359 3929  |  +47 412 71 228


Kassör - Per Henriksson
Kontakt: epost - Tel.: 070-302 14 82


Sekreterare - Stefan Åkesson
Kontakt: epost - Tel.: 070-697 55 49


Ledamöter:
Jan-Olov Daniels
Kontakt: epost - Tel.: 070 632 20 44
Henrik Pettersson
Kontakt: epost - Tel.: 072 229 11 99
Camilla Paradis
Kontakt: epost - Tel.: 070 684 57 29
Stefan Åkesson
Kontakt: epost - Tel.: 070 697 55 49
Per Henriksson

Suppleanter:
Paul Thomson
Kristina Öhman
Anna Corin
Maria Börnmo Johansson

Kommittéer

FA ledamot - Niklas Sundberg
Kontakt: epost - Tel.: 070 577 57 24
FA suppleant - Patrick Larsson
Kontakt: epost - Tel.: 070 359 39 29
FA/DU/RK - Patrick Larsson
Kontakt: epost - Tel.: 070 359 39 29
FA/Viltvård - Henrik Pettersson
Kontakt: epost - Tel.: 072 229 11 99
FA/Viltvård suppleant - Paul Thompson
Kontakt: epost
- Tel.: 070 329 93 64
FA/PUR - Camilla Paradis
Kontakt: epost - Tel.: 070 684 57 29


Priskommitté - Agneta Linnea Andersson,Stefan Åkesson & Paul Thomson
Redaktör årsbok - Camilla Paradis
Webmaster - Johan Fredholm
Kontakt: epost
Utställningsansvarig - Tomas Wiklund

Valpförmedlare - Henrik Pettersson
Kontakt: epost - Tel.: 072 229 11 99

Avelsråd
Henrik Pettersson
Kontakt: epost - Tel.:
072 229 11 99
Tomas Odén
Kontakt: epost - Tel.: 072 720 00 32
Anna Karlegård

Avelsråd röd vit
Anna Corin
Jenny Westerlund
Kontakt: epost


Revisorer

REVISORER
Mayvor Jonsson
Berit Mattsson

REVISORSSUPPLEANTER
Eva Magnusson
Bert Åke Holmsten

Jaktprov

Avsikten med jaktproven är att bedöma och värdera hundarnas rastypiska jaktegenskaper. Det ger en bra grund i det fortsatta avelsarbetet. Egenskaper som bedöms är jaktlust, viltfinnarförmåga, sök, stil och fart, fågelbehandling, apportering, lydnad och samarbetsvilja.

Jaktproven genomförs som praktisk jakt, och fågel fälls över de vuxna hundarna på höstproven som infaller under jaktsäsongen. Prov arrangeras också på våren, då dock fågel ej får fällas. Det finns tre former av prov - fältprov, fjällprov och skogsprov. På fält- och fjällprov startas hundarna i par medan hundarna på skogsprov startas en och en.

För att en Irländsk setter skall kunna tilldelas jaktprovschampionat krävs att hunden förutom jaktprovsmeriterna skall ha en viss utställningsmerit.

Jaktprov för brittiska stående fågelhundar är förutom dess seriösa syfte som avelsutvärdering ett tillfälle där deltagarna under gemytliga former får tillfälle att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter och jämföra den egna hunden med andra.

Utställning

Det huvudsakliga syftet med utställningar är att bedöma hundarnas exteriör (= byggnad, rörelser osv.) utifrån rasstandarden. Denna kvalitetsbedömning har stor betydelse för avelsutvärderigen. Utställningarna är även spännande och trevliga tävlingstillfällen.

För att en Irländsk setter skall kunna tilldelas certifikat fordras att hunden förutom utställningsmeriterna också skall ha pris på jaktprov.

För svenskt utställningschampionat krävs att hunden förutom utställningsmeriterna också har minst 1:a pris i öppen klass på jaktprov.

Vandringspriser

& pristagare

CONRAD WILSONS MINNESPRIS. Nr. A-03
Utdelas till bästa svenskägda irländska setter, ägaren medlem i SISK, som erhållit minst l:a pris ÖKL på jaktprov (fält-fjäll-skog} under gångna året, även pris som erhållits i utlandet räknas. Hunden skall ha minst 2:a pris på utställning UKL eller ÖKL. Därest flera hundar erhållit l:a pris ÖKL räknas i första hand andra ev. priser på jaktprov under året i UKL, ÖKL och SKL i förhållande till antalet starter. I andra hand utställningsmeriter och i tredje hand hanhund går före tik. Priset kan endast erövras en gång per hund. Priset är ständigt vandrande. Priset utdelas på SISKs årsmöte nästföljande år. Ett fotoalbum följer priset, vari årets vinnande hund införes.

CONRAD WILSONS MINNESPRIS

Nr. A-03

Utdelas till bästa svenskägda irländska setter, ägaren medlem i SISK, som erhållit minst l:a pris ÖKL på jaktprov (fält-fjäll-skog} under gångna året, även pris som erhållits i utlandet räknas. Hunden skall ha minst 2:a pris på utställning UKL eller ÖKL. Därest flera hundar erhållit l:a pris ÖKL räknas i första hand andra ev. priser på jaktprov under året i UKL, ÖKL och SKL i förhållande till antalet starter. I andra hand utställningsmeriter och i tredje hand hanhund går före tik. Priset kan endast erövras en gång per hund. Priset är ständigt vandrande. Priset utdelas på SISKs årsmöte nästföljande år. Ett fotoalbum följer priset, vari årets vinnande hund införes.

SKOGSFÅGELPRISET

Vandringspris på skogsprov Nr. A-04

Priset tilldelas bästa irländska setter på skogsfågelprov i Sverige under året. Hunden ska vara svenskägd och ägaren medlem i SISK. Om flera hundar erövrat pris av samma valör avgör priskommitté med stöd av kritiker etc. vem som skall tilldelas priset. Äganderätten tillfaller den person som erövrat priset två gånger oavsett ordningsföljd. Om priset tävlas första gången 1992. Priset delas ut vid årsmöte som närmast följer på avslutad säsong. Hans Bergqvist återskänkte detta pris 2001 då han erövrat det för alltid.

UTSTÄLLNINGSKRUSET

Nr spec 06

Priset är skänkt 1994 av Susanne och Lars Thorin, att utdelas till den högst utställningsmeriterade Irländska settern som även är jaktprovsmeriterad. Endast svenskägd hund äger rätt att tävla om priset, som är ständigt vandrande, Ett fotoalbum följer med priset vari var års vinnande hund införes. Detta ombesörjes av ägaren. Kalenderår gäller och det åligger ägaren att meddela priskommittén meriterna innan årets slut. Samtliga officiella utställningar i Norden gäller. Hundens ägare skall vara medlem i SISK. Vid samma poäng går hane före tik, i annat fall avgör SISKs styrelse. Priset tillfaller den hund som fått högst poäng enligt poängsystem publicerat i Avance nr 1/95.

SASCA's KRUS VANDRINGSPRIS

Nr. A-06

Skänkt av kennel Thodos 1992 till minne av Lisands Sasca. Priset utdelas till den tik som har de på jaktprov högst meriterade avkommorna under året, enligt samma poängberäkning som Kennel Lisands uppfödarpris. Alla i Norden bosatta avkommor får räknas. Hund som under året uppnått utställningschampionat får 2 extra poäng utöver jaktprovspoäng. Jaktchampionat ger 5 extra poäng. Ett fotoalbum medföljer priset, i vilket det ankommer på vinnande tiks ägare att förse med ett foto på pristagaren. Priset erövras för gott när samma tikägare vunnit priset 5 ggr med minst 3 olika tikar.

SISK-fonden

Information om 1:a SISK-fonden
Fonden instiftades den 30 april 1989 och syftet var att främja den irländska settern som jakthund. Enligt stadgarna (fritt återgivet) kan det ske som extraordinära årspremier vid klubbens officiella jaktprov och utställningar, samt till uppfödare och dressörer som uppnått utmärkande resultat, men Fonden kan även medverka vid avelsmässiga projekt som import eller inköp av hundar eller sperma.
Fondens medel kan inte användas för sedvanliga inköp eller löpande utgifter i klubben.

Genom aktiviteter, försäljningar, lotterier och gåvor har Fondens tillgångar ökat från 1.000:-, som var grundkapitalet, till dryga 54.000:- 2011. Förutom medlemmarnas välvilliga bidrag har Fonden genomfört Stöd-en-röd-kampanjen, sålt Jägarns Röda vinetiketter i samband med jubileet samt producerat och sålt SISK Champion-CD.

Fonden har bidragit med pengar till några av SISK avelskonferenser, till extraordinära utgifter vid klubbens 85-årsjubileum, samt till en privat import av hundar.

Styrelsen består av fyra personer; Eva Björklund, Anders Berg, Lena Larsson och Monica Larsson som suppleant. Vi förvaltar fondens kapital, organiserar insamlingar samt beslutar om utdelning av medel.

Ansökan om medel ur 1:a SISK-fonden
Den som genom en extraordinär åtgärd genomför ett projekt som främjar den irländska settern som jakthund kan ansöka om medel ur Fonden.

Ansökan skickas till SISK styrelse som tar ställning till om ansökan uppfyller ovanstående krav samt klubbens övriga avelspolicy. Om man ställer sig positiv till ansökan skickas den till Fondens styrelse. Vi har då att ta ställning om vi samtycker med SISK styrelse eller ej, och om utdelning skall ske storleken på beloppet. Fondens styrelse måste vara enig.

Gåvor till fonden
Genom generösa bidrag från medlemmar och irländsk setter-vänner har Fonden idag möjlighet att ekonomiskt stödja projekt.

Fondens konto står alltid öppet för spontana gåvor.
Ålandsbanken, 2310 01 877 90
IBAN: SE52 2300 0000 0231 0018 7790
BIC: AABASESS

Ett varmt tack till er alla, inte minst Fondens initiativtagare Kalle och Eva Björklund, som bidragit och förhoppningsvis kommer att bidraga till Fondens fortlevnad.

Information om 1:a SISK-fonden
Fonden instiftades den 30 april 1989 och syftet var att främja den irländska settern som jakthund. Enligt stadgarna (fritt återgivet) kan det ske som extraordinära årspremier vid klubbens officiella jaktprov och utställningar, samt till uppfödare och dressörer som uppnått utmärkande resultat, men Fonden kan även medverka vid avelsmässiga projekt som import eller inköp av hundar eller sperma.
Fondens medel kan inte användas för sedvanliga inköp eller löpande utgifter i klubben.

Genom aktiviteter, försäljningar, lotterier och gåvor har Fondens tillgångar ökat från 1.000:-, som var grundkapitalet, till dryga 54.000:- 2011. Förutom medlemmarnas välvilliga bidrag har Fonden genomfört Stöd-en-röd-kampanjen, sålt Jägarns Röda vinetiketter i samband med jubileet samt producerat och sålt SISK Champion-CD.

Fonden har bidragit med pengar till några av SISK avelskonferenser, till extraordinära utgifter vid klubbens 85-årsjubileum, samt till en privat import av hundar.

Styrelsen består av fyra personer; Eva Björklund, Anders Berg, Lena Larsson och Monica Larsson som suppleant. Vi förvaltar fondens kapital, organiserar insamlingar samt beslutar om utdelning av medel.

Ansökan om medel ur 1:a SISK-fonden
Den som genom en extraordinär åtgärd genomför ett projekt som främjar den irländska settern som jakthund kan ansöka om medel ur Fonden.

Ansökan skickas till SISK styrelse som tar ställning till om ansökan uppfyller ovanstående krav samt klubbens övriga avelspolicy. Om man ställer sig positiv till ansökan skickas den till Fondens styrelse. Vi har då att ta ställning om vi samtycker med SISK styrelse eller ej, och om utdelning skall ske storleken på beloppet. Fondens styrelse måste vara enig.

Gåvor till fonden
Genom generösa bidrag från medlemmar och irländsk setter-vänner har Fonden idag möjlighet att ekonomiskt stödja projekt.

Fondens konto står alltid öppet för spontana gåvor.
Ålandsbanken, 2310 01 877 90
IBAN: SE52 2300 0000 0231 0018 7790
BIC: AABASESS

Ett varmt tack till er alla, inte minst Fondens initiativtagare Kalle och Eva Björklund, som bidragit och förhoppningsvis kommer att bidraga till Fondens fortlevnad.

­